STU


Team Nordahl STU 

3-årig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

En uddannelse til voksenlivet, hvor målet er, at den unge på sigt klarer sig bedst muligt – med så lidt støtte som muligt, men så meget som nødvendigt.

 

8 pladser


Team Nordahl er en lille STU med fokus på faglighed og udvikling i store rammer! Vi ligger centralt placeret mellem skov, Gudenåen og vores eget praktiksted: Åle-Hjortsvang Friplejehjem. I dagligdagen bruger vi vores rammer og dyrehold til motivation, glæde og udvikling!


 • Den fagfaglige undervisning foregår i naturen omkring os og med heste som hjælpere.

 • Den personlige udvikling sker i harmoni med Team Nordahls smukke omgivelser og talrige dyrehold. Derudover vil vi tage på ekskursioner, hvor vi på tætteste hold vil udvide vores viden om verden og lære om den danske natur, udvikling og historie samt besøge emner, der giver mening i forlængelse af den daglige undervisning.

 • De sociale kompetencer vil blive udfordret hos hestene og udvidet på plejehjemmet, som en del af en rigtig arbejdsplads.Praktik på en RIGTIG arbejdsplads

Åle-Hjortsvang Friplejehjem er Team Nordahls eget praktiksted. Her følger eleven fagpersonale og arbejder inden for:

 • Pleje og omsorg
 • Dyrehold
 • Pedel-opgaver
 • Gartner og haveanlæg
 • Køkken
 • Rengøring
 • Kreativt værksted
 • Byggeri- og håndværk


Det er også muligt at søge praktikpladser andre steder.


Værdigrundlag og menneskesyn

Team Nordahls værdigrundlag repræsenterer en dedikeret passion for at udvikle og skabe livsduelige mennesker.


Nøgleordene er udvikling, tryghed og faglighed i højsæde. Vi er kulturbærer af troen på, at alle kan noget og ingen kan alt, men i fællesskabet kan vi meget.


 • Vi møder den enkelte med nysgerrighed, respekt for forskellighed og ligeværd.
 • Vi vægter et miljø præget af æstetik, natur og rolige omgivelser der er medvirkende til regulering, motivation og udvikling.
 • Vi tror på, at når mennesker vises tillid og får ansvar så udvikles mod og selvværd styrkes.
 • Vi ved at alle mennesker udvikler kompetencer i trygge rammer, men skal ud i virkeligheden for at automatisere dem.


Vi arbejder ud fra et helhedsorienteret menneskesyn, hvilket vil sige, at vi inddrager fysiske, psykiske og personlighedsmæssige aspekter i arbejdet, således at effekten af forløbet bliver optimal. Vores tilgang til de unge er anerkendende, ressourceorienteret og tydelig. Vi møder den unge med de forskellige ressourcer denne har, med en forståelse og accept af situation og behov.

Målgruppe

Målgruppen er unge med særlige behov, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden traditionel ungdomsuddannelse, selv om der ydes specialpædagogisk støtte til den unge.


Målgruppen repræsenterer følelsesmæssige og – eller psykiske udfordringer samt psykiatriske diagnoser som gør, at den unge ikke kan leve op til de almindelige krav og udfordringer i skolesystemet, livet og hverdagen og derfor ikke har mulighed for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse.

  

Psykiatriske diagnoser og dobbeltdiagnoser:

 • Angst (OCD, PTSD, panikangst, generaliseret angst, agorafobi, enkeltfobi, socialfobi)

 • Stress

 • Depression

 • Opmærksomhedsforstyrrelser (ADHD, ADD)

 • Udviklingsforstyrrelse (Asperger, autisme, GUA)

 • Personlighedsforstyrrelser: (Narcissistisk-, dependent-, tvangspræget-, ængstelig-, histrionisk-, emotionel ustabil- og paranoid personlighedsforstyrrelse)

 • Diagnoser inden for skizofrenispektret

 • Seksuelt misbrugte/krænkede

 • Bipolar lidelse

 • Forstyrret spisning


Psykosociale vanskeligheder:

Dækker over unge, der i bred forstand oplever problemer med trivsel og mental sundhed, som gør at de har, eller er i risiko for at få brug for psykiatrisk eller socialpsykiatrisk indsats.


Generelt om STU 

STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse) er en individuel tilrettelagt treårig ungdomsuddannelse for unge, der ikke har mulighed for at gennemføre andre ungdomsuddannelser. Uddannelsen kan tilbydes efter undervisningspligtens ophør (afslutning af folkeskole, privatskole eller specialskole).


Den unge skal påbegynde uddannelsen inden han eller hun fylder 25 år. STU har en bredere tilgang til udvikling af den unges kompetencer end lige det snævert uddannelsesmæssige. I mange sammenhænge er STU så at sige, en uddannelse til livet.


STU består af følgende 3 dele

 • Personlig udvikling
 • Social udvikling
 • Faglig udvikling


Praktik som den 4. del

Udover STU uddannelsens lovmæssige 3 dele vægter vi hos Team Nordahl praktik-delen højt. Den almendannende del indeholder fag om samfundsforhold, husholdning, økonomi samt det at klare sig selv. En specifikt målrettet del med udgangspunkt i interesser og evner indeholder undervisning i arbejdsmarkedsforhold og træning i beskæftigelsesmæssige færdigheder.


Aldersgruppe

STU kan tilbydes unge i alderen 16-25 år. Den unge skal have afsluttet grundskolen, og kan derfor teoretisk godt være 15 år. Den unge har ret til et tilbud om 10. klasse, hvis den unge ønsker det inden ungdomsuddannelse.

Praktikophold i virksomheder og institutioner

Praktikophold skal give den unge erfaring med arbejdsforhold der skal udvikle, støtte og træne den unges kompetencer i forhold til at blive en del af arbejdsmarkedet.


Uddannelses skal tilrettelægges med 840 timer om året og kan bestå af undervisning og praktik. Uddannelsen skal i videst muligt omfang tilrettelægges under hensyntagen til den unges kvalifikationer, modenhed og interesser.

 

Retskrav på et STU-forløb

Alle unge har ret til en ungdomsuddannelse. Såfremt den unge er omfattet af målgruppen for STU, har denne et retskrav på et treårigt STU-forløb.


I forbindelse med planlægningen af uddannelsens indhold, herunder også valg af uddannelsessted skal kommunen lægge betydelig vægt på den unges og forældrenes ønsker. Kommunen har da brug for tydelig og klar argumentation med begrundelse i den unges interesse, eventuelt særlige forudsætninger, fremtidsønsker og – planer for at træffe valg. Kommunen har ikke pligt ønskerne, men skal selvfølgelig redegøre for beslutninger og løbende orientere skriftligt om alle indstillinger og beslutninger. 


Hvis kommunens tilbud i uddannelsesplanen, herunder valg af uddannelsessted ikke er acceptabelt for den unge og forældrene, kan de klage til Klagenævnet for Specialundervisning.